Οικονομία

Trastor: Αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο με διανομή δωρεάν μετοχών

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor κατά το ποσό των 33.930 ευρώ, μέσω κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ποσού εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 17.05.2024, σύμφωνα με σημερινή (4.7.2024) ανακοίνωση της.

Δυνάμει της εν λόγω αύξησης, εκδόθηκαν 67.860 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Trastor, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση, καθώς αυτή διενεργήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού, δηλ. χωρίς την καταβολή νέων εισφορών.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Οι 67.860 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,03% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 122.368.749 ευρώ, διαιρούμενο σε 244.737.498 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,50 ευρώ.

Την 11.06.2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 3288818ΑΠ/11-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΥΘ46ΝΛΣΞ-ΤΦ1) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Συνεδρίαση του στις 04.07.2024 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 08.07.2024, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Οικονομία: Οι 5 κόμβοι του Χατζηδάκη για το καλοκαίρι

admin

Η πορεία του μεγαλοεργολάβου Μπάμπη Βωβού – Από τον πύργο Atrina και το Agora ως την πτώχευση

admin

Οι τράπεζες και το «καυτό» ζήτημα της αύξησης των δανείων

admin