Οικονομία

Τράπεζα Πειραιώς: Διανομή μερίσματος 0,063 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ μετόχων

Τη διανομή μερίσματος 0,063 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς.

Το μέρισμα προέρχεται από υφιστάμενα προαιρετικά αποθεματικά και η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, όπως τονίζει με ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 28.06.2024 και ώρα 17:30, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 878.837.683 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,51% επί συνόλου 1.246.474.076 μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
 2. 1 Ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά ποσού €78.806.426 στους Μετόχους της Εταιρείας, ήτοι €0,063 ανά μετοχή, από υφιστάμενα προαιρετικά αποθεματικά και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. 2 Αποφάσισε, λαμβανομένης υπόψη της προαναφερθείσας έγκρισης υπό στ.2.1., να μη διανεμηθεί επιπλέον ποσό ως ελάχιστο μέρισμα από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023).
 3. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
 4. Ενέκρινε τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte» ως Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και τις αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και για τον Φορολογικό Έλεγχο, για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2024, ύψους €214.000 πλέον ΦΠΑ, και €62.700 πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα.
 5. Έλαβε γνώση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.
 6. Έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
 7. Ενέκρινε τις αμοιβές για το οικονομικό έτος 2023 και την προκαταβολή αμοιβών για το οικονομικό έτος 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
 8. Ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά συνολικού ποσού έως €187.365 από υφιστάμενα προαιρετικά αποθεματικά στο προσωπικό της Εταιρείας.
 9. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 10. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 11. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 12. Ενέκρινε την εκλογή της κας Maria Semedalas (Μαρίας Συμιγδαλά) ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας κας Francesca Tondi.
 13. Παρείχε την άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

ΔΥΠΑ: Σε λειτουργία το νέο site για τις σχολές κατάρτισης schools.dypa.gov.gr

admin

Έρευνα Klarna: Οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν την αθλητική ένδυση ως καθημερινό στυλ

admin

ΕΕ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στο χρέος – Στα 356 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

admin