13.1 C
Αθήνα
Οικονομία

Έρχεται «κούρεμα» δανείων με εγγύηση Δημοσίου χωρίς επιπτώσεις στον οφειλέτη

Χαρμόσυνα νέα για τους οφειλέτες δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου φέρνει το νέο νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) στις 31 Μαρτίου.

Η νέα διάταξη επιτρέπει σε τράπεζες και servicers να πραγματοποιούν ρυθμίσεις των εν λόγω δανείων με εγγύηση Δημοσίου διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα στις κρατικές εγγυήσεις, δίνοντας παράλληλα μία διέξοδο στο ζήτημα της διαγραφής χρεών στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Η διάταξη του ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι στην περίπτωση που προβλεφθεί ποσό διαγραφής, αυτό μπορεί να ζητηθεί εφάπαξ από τους πιστωτές σε βάρος του Δημοσίου, το οποίο το εξοφλεί χωρίς όμως να το αναζητεί σε βάρος του ωφελούμενου φυσικού προσώπου.

Τα ισχύοντα έως τώρα ήταν πως ναι μεν το Δημόσιο πληρώνει την τράπεζα ή τον servicer, αλλά στη συνέχεια διαμέσου της φορολογίας «χρεώνει» τον οφειλέτη τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και σε πλειστηριασμό ακινήτου.

Το παραπάνω αλλάζει με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

  • Οι χρηματοδοτικοί φορείς δικαιούνται να ρυθμίζουν δάνεια ή πιστώσεις οποιουδήποτε είδους προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία τους έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς περιορισμό ως προς όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτών, ιδίως δε ως προς τη διάρκεια, το επιτόκιο, το ποσό της δόσης και την περιοδικότητα των δόσεων. Ανεξαρτήτως της ρύθμισης, οι ως άνω παρασχεθείσες υπέρ των χρηματοδοτικών φορέων εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου διατηρούν την ισχύ τους στο σύνολό τους, χωρίς να επέρχεται ποσοτική αύξηση της εγγυητικής του ευθύνης. Η παραγραφή των αξιώσεων των χρηματοδοτικών φορέων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή, καθώς και η οριζόμενη στις οικείες υπουργικές αποφάσεις προθεσμία υποβολής αιτημάτων κατάπτωσης, αναστέλλονται από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης του άρθρου 8 μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης, καθώς και για όσο χρονικό διάστημα η σύμβαση αναδιάρθρωσης με την οποία ρυθμίζονται οφειλές για τις οποίες έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι σε ισχύ. Αιτήματα κατάπτωσης που έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης του άρθρου 8, επίδικα ή μη, παραμένουν ισχυρά
  • Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς και τεθεί σε ισχύ η καταρτισθείσα Σύμβαση Αναδιάρθρωσης, κατά την υλοποίηση, η οφειλή δύναται να παρακολουθείται σε νέο λογαριασμό, στον οποίο αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης. Εάν προβλέπεται ποσό διαγραφής, οι χρηματοδοτικοί φορείς δικαιούνται να ζητήσουν από το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητή την εφάπαξ πληρωμή του εγγυημένου μέρους του ποσού αυτού ως συνόλου, με αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υποβάλλεται άμεσα μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης.
  • Το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει σε εξόφληση των υποχρεώσεών του ως εγγυητής ως προς το ποσό της κύριας οφειλής που διαγράφεται πλήρως, χωρίς τη βεβαίωση του ποσού αυτού, ως εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου, σε βάρος του φυσικού προσώπου, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και με αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας των περ. β, γ, και δ της παρ. 6 του άρθρου 101 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).
  • Η καταγγελία της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης για οποιονδήποτε λόγο που προβλέπεται στον παρόντα, στις εν ισχύι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης και τα Παραρτήματα αυτής, η οποία έχει ως συνέπεια την απώλεια της ρύθμισης ως προς τον καταγγέλλοντα χρηματοδοτικό φορέα, επί δανείων ή πιστώσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο συνεπάγεται την αναβίωση της οφειλής αυτής στο ύψος που είχε πριν από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης, η οποία καθίσταται στο σύνολό της ληξιπρόθεσμη και άμεσα απαιτητή, αφαιρουμένων ποσών που εν τω μεταξύ καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω ρύθμισης, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητή.
  • Ο χρηματοδοτικός φορέας δικαιούται να υποβάλει προς το Ελληνικό Δημόσιο αίτημα κατάπτωσης για το εγγυημένο υπόλοιπο της οφειλής όπως διαμορφώθηκε, κατά τα άνω, μετά την αναβίωση. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια προς φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων για την υποβολή αιτημάτων κατάπτωσης, ανά δόση, σύμφωνα με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης, της καταγγελίας της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, η οποία συνιστά και καταγγελία της ρυθμισθείσας σύμβασης.
  • Για τις οφειλές από δάνεια ή πιστώσεις με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η αίτηση του άρθρου 8 συνυποβάλλεται και η Σύμβαση Αναδιάρθρωσης συνυπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους ενεχόμενους (οφειλέτη, συνοφειλέτες, εγγυητές πλην του Ελληνικού Δημοσίου).

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Standard & Poor’s: Νέα αναβάθμιση του outlook της Ελλάδας σε θετικό

admin

Ασφαλιστική ικανότητα: Χωρίς τέλη και προσαυξήσεις το ανώτατο πλαφόν οφειλής των 100 ευρώ

admin

Δημόσιο: Τι απαντά ο ΕΦΚΑ στις αιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων για επιστροφή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του ΤΠΔΥ

admin
Φόρτωση....