Οικονομία

Alpha Trust Ανδρομέδα: Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από τις 7 Ιουνίου

Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ανακοίνωσε σήμερα (6.6.2024) η Alpha Trust – Ανδρομέδα για επανεπένδυση του μερίσματος της από διανομή κερδών του 2023. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της αρχίζει αύριο.

Ειδικότερα, με την από 18.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Alpha Trust – Ανδρομέδα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών της χρήσης 2023, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.07.2023 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2023 – 2028).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 30.05.2024 αποφάσισε την έκδοση 51.878 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών της χρήσης 2023.

Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του ως άνω μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων 5 ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 15.05.2024 έως 21.05.2024), μειωμένης κατά 1% (ποσοστό έκπτωσης).

Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 6,76 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 14.05.2024

Στο πλαίσιο της ως άνω επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023, η διανομή του οποίου αποφασίστηκε δυνάμει της από 18.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του.

Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 53 μέτοχοι και ζήτησαν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν συνολικά 51.878 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές.

Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 178.330,63 ευρώ και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 12.473.865,94 ευρώ διαιρούμενο σε 3.628.761 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ εκάστης.

Την 31.05.2024, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 30.05.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο:

  1. διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των 350.695,28 ευρώ, με συμψηφισμό του υφιστάμενου χρέους, το οποίο αποτελεί μέρος των Ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και
  2. εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 06.06.2024 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 07.06.2024 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 51.878 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει. 

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με μικρή άνοδο 0,15% ο Γενικός Δείκτης – Πτώση στις τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών

admin

Δημόσιο χρέος και «μαξιλάρι»: Γιατί η κυβέρνηση «αποσύρει» τα πυροσβεστικά οχήματα με τον «καύσωνα» προ των θυρών;

admin

Η Κίνα περιμένει επανεξέταση από την ΕΕ για τους επιπρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

admin